Царството на глухарите!

За Нас

Държавно ловно стопанство „Дикчан“ е основано през 1913 г. Разположено е по южните склонове на рида Дъбраш – най-южният дял на Родопите.

Релефът е хълмисто-планински с надморска височина от 450 до 1750 м. Хидрографската мрежа включва река Бистрица, Доспатска река и техните притоци – част от водосборния басейн на река Места.

Стопанството носи името на местността, където се намират Базата за интензивно стопанисване на дивеча „Стария Дикчан“ и ловният дом. 

Общата площ на държавните горски територии е 18 339 ха, от които 60% попадат в защитени зони по „Натура 2000“.

Лесистостта е над 60%.

Преобладават иглолистните гори, като с най-голямо участие са белият бор, смърчът, черният бор и елата.

От широколистните преобладават бук, дъб, бреза и габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 42 012 куб.м.

В стопанството работят 3 горски разсадника – „Кору дере“ (26 дка), „Палашева река“ (19 дка) и „Луковица“ (8 дка).

Ловното стопанство е с дългогодишни традиции в организирания ловен туризъм.

Обект на лов са благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, както и хищниците вълк и лисица.

Дребният дивеч е представен от гривяк, заек, яребица, кеклик и белка.

Създадени са и две бази (с обща площ от 1143 ха) за интензивно стопанисване на дивеча – за дива свиня и за муфлон.

Обособени са още седем държавни ловностопански района с площ 11 440 ха.

Трофеи от благороден елен, елен лопатар, муфлон и дива свиня са печелили златни, сребърни и бронзови медали, а от вълк – златен медал.

Има възможност за екскурзии до архитектурните резервати Долен и Ковачевица, запазили атмосферата от времето на Българското възраждане.

Обект на посещения са и културно-исторически забележителности като останки от древни тракийски светилища, римски мостове, средновековни охранителни кули.

Но най-ценното на община Сатовча са хората.

Непринудени и дружелюбни, те неуморно и с радост изграждат чешми и кътове за отдих сред природата.

Сред природните богатства в района са величествените иглолистни гори, част от които са обект на защита в резервата „Конски дол“ и в защитената местност Манастирище.

Известна природна забележителност е скалното образувание Провирачката.

Местните хора вярват, че мястото има чудодейна сила, която лекува дошлите тук от всякакви болести. 

Адрес: с. Сатовча 2950, Общ. Сатовча Област Благоевград

ул. „Тодор Шопов“ № 39

тел.:0892 048 777

ddssatovcha-1@abv.bg

https://dls-dikchan.uzdp.bg

Галерия