Царството на глухарите!

Горска сертификация

ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРOВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДЛС ДИКЧАН” ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2023 г.
РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН НА ТП ДЛС ДИКЧАН
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ДИКЧАН
Справка
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ДИКЧАН
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ДИКЧАН
ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРOВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДЛС ДИКЧАН” ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2022 г.
Анализ на резултатите от преведения мониторинг на територията управлявана от ТП „ДЛС Дикчан“-Сатовча, през 2020г.
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услуги
ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ДИКЧАН
Информация за землища, местности, подотдели на територията на ТП "ДЛС ДИКЧАН", в които е планирано ползване през 2021г
Политика за управлението на горите
Годишен доклад 2019г
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услуги
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП „ДЛС Дикчан”
Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти.
ЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП "ДЛС ДИКЧАН"
Политика на срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция
РЕЗЮМЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ТП ДЛС ДИКЧАН-САТОВЧА
Гори във фаза на старост (Важно!!! Поради влизане в сила на нов ГСП 2018-2027, ще бъдат осъвместени промените във част от подотделите, където има такива.)
Годишен доклад 2018
Годишен доклад 2017
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДЛС Дикчан