Царството на глухарите!

Новини и актуална информация

03 Април 2024

Дърводобив по землища 2024

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДЛС Дикчан“

Държавно ловно стопанство „Дикчан“ е основано през 1913 г. Разположено е по южните склонове на рида Дъбраш – най-южният дял на Родопите.

Релефът е хълмисто-планински с надморска височина от 450 до 1750 м. Хидрографската мрежа включва река Бистрица, Доспатска река и техните притоци – част от водосборния басейн на река Места.

Стопанството носи името на местността, където се намират Базата за интензивно стопанисване на дивеча „Стария Дикчан“ и ловният дом. 

Общата площ на държавните горски територии е 18 339 ха, от които 60% попадат в защитени зони по „Натура 2000“.

Лесистостта е над 60%.

Преобладават иглолистните гори, като с най-голямо участие са белият бор, смърчът, черният бор и елата.

От широколистните преобладават бук, дъб, бреза и габър.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 42 012 куб.м.

В стопанството работят 3 горски разсадника – „Кору дере“ (26 дка), „Палашева река“ (19 дка) и „Луковица“ (8 дка).

Ловното стопанство е с дългогодишни традиции в организирания ловен туризъм.

Обект на лов са благороден елен, елен лопатар, муфлон, дива свиня, сърна, глухар, както и хищниците вълк и лисица.

Дребният дивеч е представен от гривяк, заек, яребица, кеклик и белка.

Създадени са и две бази (с обща площ от 1143 ха) за интензивно стопанисване на дивеча – за дива свиня и за муфлон.

Обособени са още седем държавни ловностопански района с площ 11 440 ха.

Трофеи от благороден елен, елен лопатар, муфлон и дива свиня са печелили златни, сребърни и бронзови медали, а от вълк – златен медал.

Има възможност за екскурзии до архитектурните резервати Долен и Ковачевица, запазили атмосферата от времето на Българското възраждане.

Обект на посещения са и културно-исторически забележителности като останки от древни тракийски светилища, римски мостове, средновековни охранителни кули.

Но най-ценното на община Сатовча са хората.

Непринудени и дружелюбни, те неуморно и с радост изграждат чешми и кътове за отдих сред природата.

Сред природните богатства в района са величествените иглолистни гори, част от които са обект на защита в резервата „Конски дол“ и в защитената местност Манастирище.

Известна природна забележителност е скалното образувание Провирачката.

Местните хора вярват, че мястото има чудодейна сила, която лекува дошлите тук от всякакви болести. 

Адрес: с. Сатовча 2950, Общ. Сатовча Област Благоевград

ул. „Тодор Шопов“ № 39

тел.:0892 048 777

ddssatovcha-1@abv.bg

https://dls-dikchan.uzdp.bg

Виж още